دلی کارامل کاتسان
کاتسان

برند برند : کاتسان
وزن برند : 6 کیلو
قیمت برند : 2,322,180 ریال

ناموجود

تاپفیل لیمو کاتسان
کاتسان

برند برند : کاتسان
وزن وزن : 4
قیمت قیمت : 1,978,000

ناموجود

فوندانت رنگ بدن کاتسان(1 کیلوگرمی)
کاتسان

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : رنگ بدن - وزن : 1 کیلو - قیمت : 347130

ناموجود

فوندانت آبی کاتسان(5 کیلوگرمی)
کاتسان

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : آبی - وزن : 5 کیلو - قیمت : 1591250

ناموجود

فوندانت سیاه کاتسان(5 کیلوگرمی)
کاتسان

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : مشکی - وزن : 5 کیلو - قیمت : 1735650

ناموجود

فوندانت صورتی کاتسان(5 کیلوگرمی)
کاتسان

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : صورتی - وزن : 5 کیلو - قیمت : 1735650

ناموجود

دلی وانیل کاتسان
کاتسان

برند برند : کاتسان
وزن برند : 6 کیلو
قیمت برند : 2,322,180 ریال

ناموجود

فوندانت بنفش کاتسان(5 کیلوگرمی)
کاتسان

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : بنفش - قیمت : 1592390

ناموجود

فوندانت زرد کاتسان(5 کیلوگرمی)
کاتسان

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : زرد - وزن : 5 کیلو - قیمت : 1735650

ناموجود

دلی آلبالو کاتسان
کاتسان

برند برند : کاتسان
وزن برند : 6 کیلو
قیمت برند : 2,322,180 ریال

ناموجود

تاپفیل سیب دارچین کاتسان
کاتسان

برند برند : کاتسان
وزن وزن : 4
قیمت قیمت : 1,978,000

ناموجود

تاپفیل زردآلو کاتسان
کاتسان

برند برند : کاتسان
وزن وزن : 4
قیمت قیمت : 1,978,000

ناموجود

دلی انبه کاتسان
کاتسان

برند برند : کاتسان
وزن برند : 6 کیلو
قیمت برند : 2,322,180 ریال

ناموجود

دلی انجیر کاتسان
کاتسان

برند برند : کاتسان
وزن برند : 6 کیلو
قیمت برند : 2,322,180 ریال

ناموجود

فوندانت آبي روشن کاتسان
کاتسان

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : آبی - وزن : 5 کیلو - قیمت : 1735650

ناموجود

دلی لیمو کاتسان
کاتسان

برند برند : کاتسان
وزن برند : 6 کیلو
قیمت برند : 2,322,180 ریال

ناموجود

دلی پرتقال کاتسان
کاتسان

برند برند : کاتسان
وزن برند : 6 کیلو
قیمت برند : 2,322,180 ریال

ناموجود

فوندانت رنگ بدن کاتسان
کاتسان

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : رنگ بدن - وزن : 5 کیلو - قیمت : 1735650

ناموجود

فوندانت زرد تيره کاتسان
کاتسان

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : زرد - وزن : 5 کیلو - قیمت : 1735650

ناموجود

فوندانت آبی کاتسان
کاتسان

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : آبی - وزن : 1 کیلو - قیمت : 347130

ناموجود

فوندانت آبي تيره کاتسان
کاتسان

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : آبی - وزن : 1 کیلو - قیمت : 347130

ناموجود

فوندانت بنفش کاتسان
کاتسان

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : بنفش - وزن : 1 کیلو - قیمت : 347130

ناموجود

تاپفیل انجیر کاتسان
کاتسان

برند برند : کاتسان
وزن وزن : 4
قیمت قیمت : 1,978,000

ناموجود

دلی شکلات کاتسان
کاتسان

برند برند : کاتسان
وزن برند : 6 کیلو
قیمت برند : 2,322,180 ریال

ناموجود