خیار شور ویژه 15 کیلوگرمی دبه میرزایی
میرزایی

مشخصات برند : میرزایی - انواع بسته بندی : دبه - انواع محصول : ویژه - قیمت : 848,303 - وزن : 15کیلو خیارشور خالص

ناموجود

خیار شور ممتاز 15 کیلوگرمی دبه میرزایی
میرزایی

مشخصات برند : میرزایی - انواع بسته بندی : دبه - انواع محصول : ممتاز - قیمت : 449,102 - وزن : 15کیلو خیارشور خالص

ناموجود

خیار شور نول 15 کیلوگرمی دبه میرزایی
میرزایی

مشخصات برند : میرزایی - انواع بسته بندی : دبه - انواع محصول : نول - قیمت : 598,802 - وزن : 15کیلو خیارشور خالص

ناموجود