مقایسه

خيار شور درجه يک حلب آفاق

مشخصات برند : آفاق - انواع بسته بندی : حلب - انواع محصول : درجه 1 - وزن : 8 کیلو خیارشور خالص

ناموجود

مقایسه

خيار شور ممتاز حلب آفاق

مشخصات برند : آفاق - انواع بسته بندی : حلب - انواع محصول : ممتاز - وزن : 8 کیلو خیارشور خالص

ناموجود

مقایسه

خیارشور دبه ویژه خوشرو

مشخصات برند : خوشرو - انواع بسته بندی : دبه - انواع محصول : ویژه - قیمت : 58،260 - وزن : 10 کیلو خیارشور خالص

ناموجود

مقایسه

خيار شور ممتاز دبه 15 کيلويی آفاق

مشخصات برند : آفاق - انواع بسته بندی : دبه - انواع محصول : ممتاز

ناموجود

مقایسه

خيار شوردرجه دو حلب آفاق

مشخصات برند : آفاق - انواع بسته بندی : حلب - انواع محصول : درجه 2 - وزن : 8 کیلو خیارشور خالص

ناموجود

مقایسه

خيار شور ويژه دبه آفاق

مشخصات برند : آفاق - انواع بسته بندی : دبه - انواع محصول : ویژه

ناموجود

مقایسه

خیارشور دبه ساندویچی خوشرو

مشخصات برند : خوشرو - انواع بسته بندی : دبه - انواع محصول : فوق نول - قیمت : 21،200 - وزن : 10 کیلو خیارشور خالص

ناموجود

مقایسه

خيار شور نول 15کیلویی دبه آفاق

مشخصات برند : آفاق - انواع بسته بندی : دبه - انواع محصول : نول - وزن : 8 کیلو خیارشور خالص

ناموجود

مقایسه

خيار شور درجه دو امیتیس

مشخصات برند : امتیس - انواع بسته بندی : حلب - انواع محصول : درجه 2 - وزن : 8 کیلو خیارشور خالص

ناموجود

مقایسه

خيار شور ويژه امیتیس

مشخصات برند : امتیس - انواع بسته بندی : حلب - انواع محصول : ویژه

ناموجود

مقایسه

خیارشور دبه نول خوشرو

مشخصات برند : خوشرو - انواع بسته بندی : دبه - انواع محصول : نول - قیمت : 33،610 - وزن : 10 کیلو خیارشور خالص

ناموجود

مقایسه

خيار شور ويژه حلب آفاق

مشخصات انواع محصول : ویژه - وزن : 8 کیلو خیارشور خالص

ناموجود

مقایسه

خيار شور ممتاز امیتیس

مشخصات برند : امتیس - انواع بسته بندی : حلب - انواع محصول : ممتاز - وزن : 8 کیلو خیارشور خالص

ناموجود

مقایسه

خیارشور حلب درجه یک H خوشرو

مشخصات برند : خوشرو - انواع بسته بندی : حلب - انواع محصول : درجه 1 - قیمت : 41،445 - وزن : 8 کیلو خیارشور خالص

ناموجود

مقایسه

خیارشور حلب ممتاز B خوشرو

مشخصات برند : خوشرو - انواع بسته بندی : حلب - انواع محصول : ممتاز - قیمت : 53،770 - وزن : 8 کیلو خیارشور خالص

ناموجود

مقایسه

خیارشور ویژه A خوشرو

مشخصات برند : خوشرو - انواع بسته بندی : حلب - انواع محصول : ویژه - قیمت : 66،084 - وزن : 8 کیلو خیارشور خالص

ناموجود

مقایسه

خیارشور حلب درجه دو N خوشرو

مشخصات برند : خوشرو - انواع بسته بندی : حلب - انواع محصول : درجه 2 - قیمت : 38،100 - وزن : 8 کیلو خیارشور خالص

ناموجود

مقایسه

خیارشور حلب سوپر ویژه SV خوشرو

مشخصات برند : خوشرو - انواع بسته بندی : حلب - انواع محصول : سوپر ویژه - قیمت : 79،522 - وزن : 8 کیلو خیارشور خالص

ناموجود

مقایسه

خیار شور ممتاز 16 کیلوگرمی دبه نازیلا
نازیلا

مشخصات برند : نازیلا - انواع بسته بندی : دبه - انواع محصول : ممتاز - قیمت : 438,981 - وزن : 16کیلو خیارشور خالص

ناموجود

مقایسه

خیار شور نول 16 کیلوگرمی دبه نازیلا
نازیلا

مشخصات برند : نازیلا - انواع بسته بندی : دبه - انواع محصول : نول - قیمت : 586,038 - وزن : 16کیلو خیارشور خالص

ناموجود

مقایسه

خیار شور ویژه 15 کیلوگرمی دبه میرزایی
میرزایی

مشخصات برند : میرزایی - انواع بسته بندی : دبه - انواع محصول : ویژه - قیمت : 848,303 - وزن : 15کیلو خیارشور خالص

ناموجود

مقایسه

خیار شور ویژه 16 کیلوگرمی دبه نازیلا
نازیلا

مشخصات برند : نازیلا - انواع بسته بندی : دبه - انواع محصول : ویژه - قیمت : 831,925 - وزن : 16کیلو خیارشور خالص

ناموجود

مقایسه

خیار شور ممتاز 15 کیلوگرمی دبه میرزایی
میرزایی

مشخصات برند : میرزایی - انواع بسته بندی : دبه - انواع محصول : ممتاز - قیمت : 449,102 - وزن : 15کیلو خیارشور خالص

ناموجود

مقایسه

خیار شور نول 15 کیلوگرمی دبه میرزایی
میرزایی

مشخصات برند : میرزایی - انواع بسته بندی : دبه - انواع محصول : نول - قیمت : 598,802 - وزن : 15کیلو خیارشور خالص

ناموجود