مقایسه

فوندانت بنفش يک 1kg سي سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : بنفش - وزن : 1 کیلو - قیمت : 220000

۵ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۲۰,۹۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

فوندانت آبي سه 1kg سي سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : آبی - وزن : 1 کیلو - قیمت : 220000

۵ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۲۰,۹۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

فوندانت رنگ بدن کاتسان(1 کیلوگرمی)

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : رنگ بدن - وزن : 1 کیلو - قیمت : 347130

۱۲ %
تخفیف

۳۶,۵۴۰ تومان

۳۲,۰۸۲ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

فوندانت سبز روشن کاتسان(1 کیلوگرمی)

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : سبز - وزن : 1 کیلو

۱۲ %
تخفیف

۳۶,۵۴۰ تومان

۳۲,۰۸۲ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

فوندانت قرمز کاتسان

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : قرمز - وزن : 1 کیلو - قیمت : 347130

۱۲ %
تخفیف

۳۶,۵۴۰ تومان

۳۲,۰۸۲ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

فوندانت قهوه اي کاتسان

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : قهوه ای - وزن : 1 کیلو - قیمت : 347130

۱۲ %
تخفیف

۳۶,۵۴۰ تومان

۳۲,۰۸۲ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

فوندانت نارنجی کاتسان(1 کيلوگرمی)

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : نارنجی - وزن : 1 کیلو - قیمت : 347130

۱۲ %
تخفیف

۳۶,۵۴۰ تومان

۳۲,۰۸۲ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

فوندانت فوشیا کاتسان(1 کیلوگرمی)

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : فوشیا - وزن : 1 کیلو - قیمت : 347130

۱۲ %
تخفیف

۳۶,۵۴۰ تومان

۳۲,۰۸۲ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

فوندانت آبي سه 3kg سي سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : آبی - وزن : 3 کیلو - قیمت : 660000

۵ %
تخفیف

۶۶,۰۰۰ تومان

۶۲,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

فوندانت قرمز يک 3kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : قرمز - وزن : 3 کیلو - قیمت : 660000

۵ %
تخفیف

۶۶,۰۰۰ تومان

۶۲,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

فوندانت نارنجی سه 3kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : نارنجی - وزن : 3 کیلو - قیمت : 660000

۵ %
تخفیف

۶۶,۰۰۰ تومان

۶۲,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

فوندانت سفید 3kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : سفید - وزن : 3 کیلو - قیمت : 660000

۵ %
تخفیف

۶۶,۰۰۰ تومان

۶۲,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

فوندانت قهوه ای يک 3kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : قهوه ای - وزن : 3 کیلو - قیمت : 660000

۵ %
تخفیف

۶۶,۰۰۰ تومان

۶۲,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

فوندانت آبی کاتسان(5 کیلوگرمی)

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : آبی - وزن : 5 کیلو - قیمت : 1591250

۱۲ %
تخفیف

۱۸۲,۷۰۰ تومان

۱۶۰,۴۱۱ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

فوندانت بنفش کاتسان(5 کیلوگرمی)

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : بنفش - قیمت : 1592390

۱۲ %
تخفیف

۱۸۲,۷۰۰ تومان

۱۶۰,۴۱۱ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

فوندانت سبز کاتسان(5 کیلوگرمی)

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : سبز - وزن : 5 کیلو

۱۲ %
تخفیف

۱۸۲,۷۰۰ تومان

۱۶۰,۴۱۱ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

فوندانت صورتی کاتسان(5 کیلوگرمی)

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : صورتی - وزن : 5 کیلو - قیمت : 1735650

۱۲ %
تخفیف

۱۸۲,۷۰۰ تومان

۱۶۰,۴۱۱ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

فوندانت قرمز کاتسان(5 کیلوگرمی)

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : قرمز - وزن : 5 کیلو - قیمت : 1735650

۱۲ %
تخفیف

۱۸۲,۷۰۰ تومان

۱۶۰,۴۱۱ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

فوندانت قهوه ای کاتسان(5 کيلوگرمی)

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : قهوه ای - وزن : 5 کیلو - قیمت : 1735650

۱۲ %
تخفیف

۱۸۲,۷۰۰ تومان

۱۶۰,۴۱۱ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

فوندانت زرد کاتسان(5 کیلوگرمی)

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : زرد - وزن : 5 کیلو - قیمت : 1735650

۱۲ %
تخفیف

۱۸۲,۷۰۰ تومان

۱۶۰,۴۱۱ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

فوندانت نارنجي کاتسان

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : نارنجی - وزن : 5 کیلو - قیمت : 1735650

۱۲ %
تخفیف

۱۸۲,۷۰۰ تومان

۱۶۰,۴۱۱ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

فوندانت سفید 12kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : سفید - وزن : 12کیلو - قیمت : 2640000

۵ %
تخفیف

۲۶۴,۰۰۰ تومان

۲۵۰,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

فوندانت مشکي 0.5kg سي سيب

مشخصات برند : سی سیب - وزن : 500 گرم - قیمت : 110000

به زودی

مقایسه

فوندانت آبی سه 0.5kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : آبی - وزن : 500 گرم - قیمت : 110000

به زودی