پسته کله قوچی 10 کیلوگرمی چاپار

مشخصات برند : چاپار - وزن : 10 کیلوگرم - نوع : قوچی

ناموجود

پسته اکبری 5 کیلوگرمی چاپار

مشخصات برند : چاپار - وزن : 5کیلوگرم - نوع : اکبری

ناموجود

پسته اکبری 10 کیلوگرمی چاپار

مشخصات برند : چاپار - وزن : 10 کیلوگرم - نوع : اکبری

ناموجود

پسته احمد آقائی 5 کیلوگرمی چاپار

مشخصات برند : چاپار - وزن : 5کیلوگرم - نوع : آقائی

ناموجود

پسته احمد آقائی 10 کیلوگرمی چاپار

مشخصات برند : چاپار - وزن : 10 کیلوگرم - نوع : آقائی

ناموجود

پسته کله قوچی 5 کیلوگرمی چاپار

مشخصات برند : چاپار - وزن : 5کیلوگرم - نوع : قوچی

ناموجود