تضمین بهترین کیفیت

غذا مهم ترين نياز اوليه جوامع انساني است و دسترسي به غذاي سالم حق مسلم تمام انسان هاست. تضمين ايمني غذا از ضروری ترين اصول محافظت از سلامت جامعه است . بنابراين به منظور محافظت از سلامت و ايمني مصرف كنندگان، يك سيستم ملی كارآمد برای ايمنی غذا ضروری به نظر می رسد.

اهداف اصلی يک سيستم كنترل غذا به قرار زير مي باشند:

حمايت از سلامت جامعه با كاهش ريسك بيماري هاي ناشي از غذا؛

حمايت مصرف كننده ها از غذاي غيربهداشتي، ناسالم، بدون برچسب و يا تقلبي و قاچاق؛

رسيدن به توسعه اقتصادي با ابقاي اعتماد مصرف كننده ها به سيستم غذا و تأمين زير بناي قانوني صحيح براي تجارت داخلي و بين المللي غذا.

چنين سيستمي بايد در بر گيرنده تمام محصول هاي غذايی فرآيند شده و موجود در بازار مصرف كشور از جمله غذاهای وارداتي باشد. اين سيستم بايد مبنای قانونی و طبيعت الزام آور داشته باشد.

کنترل کیفیت مواد غذایی وارد شده به سبد کالای فروشگاه اینترنتی زرین هورکا

  1. قوانين و ضوابط غذا: تدوين قوانين و ضوابط غذای مرتبط و قابل اجرا از اجزای ضروري يك سيستم مدرن نظارت بر غذاست.
  2. مديريت كنترل غذا: سيستم مؤثر كنترل غذا نيازمند خط مشي و هماهنگي كارآمد در سطح ملي است. مسئوليت هاي اصلي شامل ايجاد مقياس هاي قانوني، تشكيل سيستم پايش، تسهيل توسعه پايدار و تأمين راهنماي خط مشي هاست.
  3. خدمات نظارتي: اجراي قوانين غذا به سرويس نظارتي صادق، مؤثر، آموزش ديده و خبره نياز دارد. بازرسان غذا مأموران كليدي هستند كه تماس روزانه با صنايع غذايي و جامعه دارند . شهرت و امانت سيستم كنترل غذا تا حد زيادي به اين مهارت و امانت اين افراد وابسته است. صنايع غذايي قبل از ورود به سبد کالای زرین پخش از فیلتر ناظران کنترل کیفیت مجرب شرکت زرین پخش بهشهر عبور کرده و از سلامت و کیفیت بالایی برخوردار است.